Artikel 1 – Definities
1.1 Deelnemer: Eenieder die een (mondelinge) overeenkomst sluit met On Your Marks.
1.2 On Your Marks: Eenmanszaak On Your Marks, gevestigd te Leusden aan De Eenruiter 2, 3833 SB, ingeschreven bij de KVK onder nummer: 81655959, BTW-nummer: L003588502B93.
1.3 Activiteit(en): On Your Marks faciliteert personal training, duo training, small group training en bootcamp training daarnaast bieden wij voedingsbegeleiding en sportvastmogelijkheden.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de Deelnemer en On Your Marks (mondeling) overeenkomen dat On Your Marks activiteiten die Deelnemer wenst af te nemen, zal verzorgen aan Deelnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij On Your Marks voor het deelnemen aan één of meerdere activiteiten. Op iedere activiteit van On Your Marks zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.2 Ieder gebruik van de diensten van On Your Marks geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere Deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere Deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
2.3 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Deelnemer en On Your Marks komt tot stand op het moment dat (a) Deelnemer alle verzochte informatie heeft verstrekt en (mondeling) akkoord is overeengekomen of (b) Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de Activiteiten van On Your Marks.

Artikel 4 – Intakeprocedure
4.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de Deelnemer, alvorens hij deelneemt aan één van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad.
4.2 Veranderingen betreffende zijn persoonsgegevens dient de deelnemer per ommegaande aan On Your Marks door te geven.

Artikel 5 – Tijdstip en plaats
5.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zal On Your Marks met Deelnemer afstemmen en aan hem bevestigen wanneer en waar hij verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan, is On Your Marks bevoegd om in overleg met Deelnemer een ander tijdstip te plannen.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht
6.1 Op On Your Marks rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de Deelnemer gedurende de Activiteit. On Your Marks voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat On Your Marks niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Voor elke door On Your Marks aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. On Your Marks kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
7.2 Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. On Your Marks is niet aansprakelijk voor blessures of enige andere schade die Deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

Algemene voorwaarden
Versie 09.04.2022 Pagina 2 van 3
7.3 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is On Your Marks niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door On Your Marks georganiseerde Activiteiten.
7.4 On Your Marks is niet aansprakelijk als Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Deelnemer.
7.5 De Deelnemer verklaart hierbij dat hij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hemzelf worden gedragen. De Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen On Your Marks wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die On Your Marks aanbiedt.
7.6 Deelnemer is jegens On Your Marks aansprakelijk wanneer On Your Marks op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze Deelnemer. De Deelnemer dient On Your Marks te vrijwaren voor schade die hij bij andere Deelnemers veroorzaakt.

Artikel 8 – Ontbinding
8.1 On Your Marks is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
8.2 Een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts, die bevestigt dat de Activiteit(en) niet meer kunnen worden uitgeoefend door de Deelnemer.
8.3 Deelnemer kan enkel in geval van medische oorzaak (zie 8.2) aanspraak maken op restitutie danwel stoppen van het doorbetalen van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.
8.4 Indien er sprake is van een tijdelijke stopzetting in plaats van tussentijdse ontbinding, kan de vervaldatum van de Overeenkomst worden verlengd en de financiële verplichting worden opgeschort met de duur van de maximaal 12 maanden.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
9.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zal On Your Marks een factuur met de afgesproken Activiteit(en) van Deelnemer versturen naar het opgegeven e-mailadres van Deelnemer.
9.2 De Deelnemer geeft On Your Marks akkoord voor betaling middels maandelijkse automatische incasso, of betaalt de gehele factuur vooraf middels een overboeking.
9.3 Indien de Deelnemer ervoor kiest om de betaling middels een overboeking te voldoen, dan gelden de volgende bepalingen:
– De betaling dient voor aanvang van de eerste Activiteit te worden betaald. Indien er niet tijdig is betaald, volgt er een betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van 7 dagen.
– Indien de Deelnemer niet tijdig betaalt, is On Your Marks gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.
– Indien On Your Marks over dient te gaan tot incasso van haar vordering op Deelnemer, is Deelnemer tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.
9.3 Op de Activiteiten van On Your Marks is het btw-tarief van 9% en in sommige gevallen het btw-tarief van 21% van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief btw.
9.4 Indien de kosten door onverwachte omstandigheden stijgen is On Your Marks gerechtigd de prijzen te verhogen. De Deelnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – Afmelden en ziekmelding
10.1 Indien de Deelnemer niet kan deelnemen aan een Activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat hij dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan On Your Marks. Alle personal training (1 op 1, duo en small group) en bootcamp Activiteiten dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd, anders worden de kosten van de Activiteiten doorberekend.
10.2 Trainingen/ workshops/ clinics bij bedrijven, scholen en andere instanties dienen uiterlijk 48 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden de kosten in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden
Versie 09.04.2022 Pagina 3 van 3
10.3 Bij het onderbreken van de reeds betaalde en ingeplande activiteiten wegens ziekte, kan de Overeenkomst voor maximaal 12 maanden worden stilgelegd en alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 11 – Overmacht en vakanties
11.1 Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. On Your Marks is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden.
11.2 Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling voor een bootcamp training behoudt On Your Marks zich het recht voor desbetreffende Activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt met Deelnemer naar een alternatief gezocht bij één van de andere Personal Trainers.
11.3 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Activiteit worden afgelast.

Artikel 12 – Gezondheid
12.1 De Deelnemer verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met On Your Marks aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
12.2 Gedurende de duur van de Overeenkomst is de Deelnemer tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens alsook na de training te melden aan On Your Marks.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
13.1 On Your Marks is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de Deelnemer. De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van On Your Marks gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 14 – Privacybeleid
14.1 Zie www.onyourmarks.nu voor het privacy- en cookiebeleid van On Your Marks.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom
15.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de Deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de Deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2 Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door On Your Marks voor de uitvoering van de Activiteit, zijn en blijven eigendom van On Your Marks. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van On Your Marks.

Artikel 16 – Geschillen
16.1 Met eventuele klachten kan de Deelnemer zich wenden tot On Your Marks.
16.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar On Your Marks is gevestigd.
16.3 In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

On Your Marks
De Eenruiter 2
3833 SB Leusden
KvK-nummer: 81655959
BTW-nummer: L003588502B93
www.onyourmarks.nu