Privacy- en cookieverklaring

Versie 09.04.2022 Pagina 1 van 3
On Your Marks hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Ons privacy- en cookiebeleid wordt in dit document beschreven en is van toepassing op het gebruik van de website www.onyourmarks.nu en de gegevens die je aan ons verstrekt. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2022 waarmee de geldigheid van alle voorgaande versies komt te vervallen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy- en cookiebeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds van jou verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. Graag lichten we toe hoe wij jouw gegevens verwerken, waar en hoe lang wij ze opslaan, hoe we ze beveiligen, wie ze kan inzien en wat jouw eigen rechten zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

On Your Marks
De Eenruiter 2
3833 SB Leusden
KvK-nummer: 81655959
Doel van gegevensverwerking

1. Algemeen
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst tot personal training, duo training, small group training, bootcamp training, sportvasten of voedingsbegeleiding. Jouw gegevens
worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of wettelijke verplichting.

2. Klantregistratie en (personal) training
Voor het aanmaken van klantaccounts en het bijhouden van de trainingsplanning maken wij gebruik van het systeem Trainin. In Trainin worden jouw naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en geboortedatum geregistreerd. Je kunt zelf middels voorkeuren aangeven of jouw gegevens met andere leden van On Your Marks mogen worden gedeeld. Ook houden we hierin je geboekte lessen bij. Trainin is tot geheimhouding verplicht en gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

3. Meetgegevens
Voor het meten van het gewicht en diverse daarmee samenhangende gegevens (vetpercentage, spiermassa etc.) maken we gebruik van meetsysteem Accuniq. In Accuniq worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, lengte en gewicht geregistreerd. Accuniq is tot geheimhouding verplicht en gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

4. Voedingsbegeleiding
Voor het samenstellen van op maat gemaakte voedingsadviezen maken we gebruik van het systeem BenFit. In BenFit worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, lengte, gewicht, allergieën, medicijngebruik, aandoeningen en leeftstijlgegevens geregistreerd. BenFit is tot geheimhouding verplicht en gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

5. Sportvasten
Voor sportvasten maken we gebruik van het systeem Fittergy. In Fittergy worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, lengte en gewicht geregistreerd. Fittergy is Privacy- en cookieverklaring

Versie 09.04.2022 Pagina 2 van 3

tot geheimhouding verplicht en gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

6. Facturatie
Voor het vooraf betalen van trainingspakketten (personal training, duo training, small group training, bootcamp training) maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen jouw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

7. Automatische incasso
We maken gebruik van Mollie voor het automatisch incasseren van kosten voor trainingspakketten (personal training, duo training, small group training, bootcamp training). Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Mollie is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Mollie gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

8. Camerabewaking
Ons pand is zowel buiten als binnen voorzien van camerabewaking. Beelden worden opgenomen volgens de gestelde eisen van de AVG en kunnen in geval van incidenten tot 30 dagen nadien worden teruggekeken, op aanvraag van de politie.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens
In voorkomende gevallen kan On Your Marks op grond van een wettelijke verplichting worden genoodzaakt om jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege te delen. Hier zullen wij gehoor aan moeten geven.

Beveiliging
Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. On Your Marks beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening
houdend met de stand van de techniek. Jouw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens net zolang tot jij hier zelf actief verandering in aanbrengt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen te bewaren.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

1. Inzage
Je hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn. Je kunt hiertoe een verzoek indienen door ons te bellen of een mail te sturen naar hello@onyourmarks.nu. Je ontvangt dan binnen 20 werkdagen een reactie op je verzoek: een
opgave van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens verwerkt hebben.

2. Correctie
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen door ons te bellen of een Privacy- en cookieverklaring

Versie 09.04.2022 Pagina 3 van 3
mail te sturen naar hello@onyourmarks.nu. Je ontvangt dan binnen 20 werkdagen op het aangegeven e-mailadres de bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

3. Verwijdering
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. Je kunt hiertoe een verzoek indienen door ons te bellen of een mail te sturen naar hello@onyourmarks.nul. Je ontvangt dan binnen 20 werkdagen een reactie op het
aangegeven e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn verwerkt (tenzij wij wettelijk genoodzaakt zijn deze te bewaren).

4. Klachten (Autoriteit Persoonsgegevens)
Je hebt in voorkomende gevallen het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van On Your Marks. Als je een klacht indient, zullen wij de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw klacht. Is je klacht gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking definitief stopzetten.